Využití korpusů

Publikace a závěrečné práce s analýzou našich dat

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

  • Kohoutková, Jolana. 2021. Analýza slovosledu v korpusu spontánních konverzací matek s dětmi [https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/148107]. Nepublikovaná magisterská práce. FF UK. (LABELS2018) 
  • Matějka, Štěpán. 2022. Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník. Nepublikovaná dizertační práce. FF UK. (Chroma 2019.07) 
Projekty zaměřené na analýzu našich dat
  • PROJEKT START 2021–2023 Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development financovaný v rámci Grantových schémat na Karlově Univerzitě (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935); hl. řešitel: Klára Matiasovitsová (Chroma a LABELS2018)

Výstupem z toho projektu jsou tři publikace a nová, morfologicky anotovaná, verze korpusu Chroma:

Chromá, A., Sláma, J., Matiasovitsová, K., & Treichelová, J. (in press). A morphologically tagged longitudinal corpus of spoken Czech child-adult interactions. Language Resources and Evaluation.

Matiasovitsová, K., Čechová, P., Sláma, J., Homolková, K., & Smolík, F. (in press). Mean length of utterance in Czech toddlers: validity estimates and comparison of words, morphemes and syllables. JSLHR.

Matiasovitsová K., Čechová, P., Sláma, J., Treichelová J., & Smolík F. (2023). The Validity of a Transcript-Based Measure of Child Language Development in Czech. In P. Gappmayr, & J. Kellogg (eds.), BUCLD 47: Proceedings of the 47th annual Boston University Conference on Language Development, Cascadilla Press.

Chromá, A., Matiasovitsová, K., Sláma, J., & Treichelová, J. (2023). Chromá Czech corpus. CHILDES [www.childes.talkbank.org]. DOI: 10.21415/3ZNE-HX03.

  • PROJEKT PRIMUS 20192022 Cross-methodological approaches to syntax and semantics (XMASS) financovaný FF UK v rámci programu PRIMUS; hl. řešitel: Radek Šimík (Chroma 2019.07)

Radkova výzkumná skupina XMASS se v rámci projektu PRIMUS zaměřuje na syntax a sémantiku wh-konstrukcí z různých úhlů pohledu. Jejich užívání ověřuje mimo jiné i na dětských datech v korpusu Chroma. Analýzám wh-konstrukcí v dětském korpusu se v rámci tohoto projektu věnuje Klára Matiasovitsová. Ověřuje hypotézu, že děti si osvojují wh-konstrukce v souladu s hierarchií otázky > zanořené otázky > korelativa > vztažné věty bez hlavy / s lehkou hlavou > vztažné věty se jmennou hlavou. Zkoumá i souvislost mezi osvojováním těchto konstrukcí dětmi a jejich frekvencí v řeči orientované na dítě.