Využití korpusů

Publikace a závěrečné práce s analýzou našich dat

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

  • Kohoutková, Jolana. Analýza slovosledu v korpusu spontánních konverzací matek s dětmi [https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/148107]. Nepublikovaná magisterská práce. FF UK. 2021. (LABELS2018) 
  • Matějka, Štěpán. Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník. Nepublikovaná dizertační práce. FF UK. 2022. (Chroma 1.1.6.0) 
Projekty zaměřené na analýzu našich dat
  • PROJEKT START 2021–2023 Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development (č. START/HUM/016) financovaný Univerzitou Karlovou v rámci programu START; hl. řešitel: Klára Matiasovitsová (Chroma a LABELS2018)

Členy řešitelského týmu Klářina STARTu byli/jsou Jakub Sláma, Kamila Homolková (do srpna 2021), Petra Čechová (od září 2021), Jolana Kohoutková (od října 2021) a Anna Chromá (od dubna 2022). Odborným konzultantem projektu je Filip Smolík. Celý tým se v rámci tohoto projektu věnuje dvěma výzkumným oblastem. Jednak to jsou vybraná měřítka obecné jazykové vyspělosti a jejich adaptace pro použití na českých (korpusových) datech; a jednak to je morfologická anotace Korpusů rané češtiny. Z měřítek jazykové vyspělosti se projekt věnuje různým způsobům měření průměrné délky výpovědi (ve slovech, slabikách a morfémech) a měřítku Index of productive syntax (IPSyn), který byl v rámci projektu poprvé adaptován na češtinu. K porovnání různých měřítek se využívá jak korpus LABELS2018, tak korpus Chroma. Dětské promluvy v korpusu Chroma jsou morfologicky značkovány pomocí poloautomatické anotace (s využitím nástroje MorphoDiTa).

  • PROJEKT PRIMUS 20192022 Cross-methodological approaches to syntax and semantics (XMASS) financovaný FF UK v rámci programu PRIMUS; hl. řešitel: Radek Šimík (Chroma 1.1.6.0)

Radkova výzkumná skupina XMASS se v rámci projektu PRIMUS zaměřuje na syntax a sémantiku wh-konstrukcí z různých úhlů pohledu. Jejich užívání ověřuje mimo jiné i na dětských datech v korpusu Chroma. Analýzám wh-konstrukcí v dětském korpusu se v rámci tohoto projektu věnuje Klára Matiasovitsová. Ověřuje hypotézu, že děti si osvojují wh-konstrukce v souladu s hierarchií otázky > zanořené otázky > korelativa > vztažné věty bez hlavy / s lehkou hlavou > vztažné věty se jmennou hlavou. Zkoumá i souvislost mezi osvojováním těchto konstrukcí dětmi a jejich frekvencí v řeči orientované na dítě.