Kdo nás platí?

Aktuálně je hlavním podporovatelem naší práce velký infrastrukturní projekt LINDAT/CLARIAH-CZ (č. LM2023062, dříve LM2018101) financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci tohoto projektu je od března 2021 na FF UK zaměstnaná Anna Chromá jako kurátorka dat.

Stipendijní odměny pro přepisující a revidující studenty a studentky jsou v rámci LINDATu čerpány ze zdrojů Filozofické fakulty UK. Z jejích zdrojů jsme čerpali účelová stipendia pro stejné potřeby už v úplných začátcích projektu CoCzeFLA v letech 2014–2015. Následně získal na dva roky podporu FF UK z fondů Specifického vysokoškolského výzkumu projekt Anny Chromé Longitudinální korpus raného vývoje řeči (č. FF_VG_2016_16). Z něj byly v letech 2016–2017 financovány stipendijní odměny pro koordinátorku Annu Chromou, přepisující i revidující a vznikla tak díky němu podstatná část korpusu Chroma v jeho první verzi (2019.07).

V letech 2021–2023 podporovala naše korpusy a jejich analýzy také přímo Univerzita Karlova. Z jejích zdrojů vložených do programu Grantová schémata na UK (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935) byl podpořen dvouletý projekt Kláry Matiasovitsové Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development, díky němuž vznikla mimo jiné nová, morfologicky anotovaná, verze korpusu Chroma.

Finanční podporu poskytli:
Prostory, nástroje a další podporu poskytli: